Username : Password :
         1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ (1-31 พ.ย. 2558) การบริจาคโลหิต 1 ถุง สามารถนำไปแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้ 3 ส่วน คือ พลาสมาหรือน้ำเหลือง , เกล็ดเลือด และเม็ดโลหิตแดง ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 3 คน          31 ต.ค. 2558 ฮาโลวีน หนีผีมาให้เลือด 09.00-15.00 น. ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต (รับกุญแจ Blood Devil เป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิต)          13 ต.ค. เป็นต้นไป (มอบเสื้อสีขาวแก่ผู้บริจาคโลหิต *จำนวนจำกัด*) ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558          1-31 ต.ค. 2558 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบ 102 ปีนับแต่ประสูติกาล 3 ตุลาคม และครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์          1-30 กันยายน 2558 ปันโลหิตให้น้อง เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดให้มีโลหิตในการรักษามากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ (ผู้บริจาคโลหิตรับของที่ระลึก ปากการูปมือ) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต          ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
บริจาคโลหิต
 
โลหิต เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดโลหิตในร่างกาย โดยกำลังสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต คือ ไขกระดูก โลหิตแบ่งได้ 2 ส่วน คือ เม็ดโลหิต ซึ่งมี 3 ชนิด คือ เม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต ส่วนที่ 2 คือ พลาสมา (Plasma) คือส่วนที่เป็นของเหลวของโลหิตที่ทำให้เม็ดโลหิตทั้งหลายลอยตัว มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลือง
ปัจจุบันยังไม่สามารถหาสารประกอบใด ที่มาใช้ทดแทนโลหิตได้ดี ฉะนั้นเมื่อยามที่ร่างกายเสียโลหิตจากอุบัติเหตุ ผ่าตัด หรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต จึงจำเป็นต้องรับบริจาคโลหิตจากบุคคลหนึ่งเพื่อนำไปให้อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือชีวิตให้ทันท่วงที ความจำเป็นต้องใช้โลหิต
โลหิต 77% ที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร ฯลฯ
อีก 23 % เป็นการนำโลหิตไปใช้เฉพาะโรค อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น

การบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิต คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้
โลหิตสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน เพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม ถ้าไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะ อุจจาระ
กระบวนการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน จนกระทั่งบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำ บริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ตั้งแต่ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค

บริจาคโลหิตและบริจาคพิเศษ
1. โลหิตรวม (Whole Blood)
2. พลาสมา (Single Donor Plasma)
3. เกล็ดโลหิต (Single Donor Platelets)
4. เม็ดโลหิตแดง (Single Donor Red Cell)
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
38/193 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
email : phuketrbc@yahoo.com
โทร. 076-251178 โทรสาร. 076-250185
© Copyright.Phuket Regional Blood Centre. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution