Username : Password :
         1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ (1-31 พ.ย. 2558) การบริจาคโลหิต 1 ถุง สามารถนำไปแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้ 3 ส่วน คือ พลาสมาหรือน้ำเหลือง , เกล็ดเลือด และเม็ดโลหิตแดง ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 3 คน          31 ต.ค. 2558 ฮาโลวีน หนีผีมาให้เลือด 09.00-15.00 น. ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต (รับกุญแจ Blood Devil เป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิต)          13 ต.ค. เป็นต้นไป (มอบเสื้อสีขาวแก่ผู้บริจาคโลหิต *จำนวนจำกัด*) ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558          1-31 ต.ค. 2558 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบ 102 ปีนับแต่ประสูติกาล 3 ตุลาคม และครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์          1-30 กันยายน 2558 ปันโลหิตให้น้อง เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดให้มีโลหิตในการรักษามากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ (ผู้บริจาคโลหิตรับของที่ระลึก ปากการูปมือ) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต          ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket Regional Blood Centre)


ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากสภากาชาดฟินแลนด์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. จัดหาโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้เพียงพอแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
2. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรองรับการเป็น medical hub ของจังหวัดภูเก็ต
3. บริการส่วนประกอบของโลหิตชนิดพิเศษ
4. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหาโลหิตที่เข้ากันได้ยาก
5. เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานบริการโลหิตแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในธนาคารเลือด และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การเป็นเครือข่ายระหว่างภาคฯ และโรงพยาบาล

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 38/193 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน     จันทร์ พุธ ศุกร์     เวลา 08.30-16.30 น.
        อังคาร พฤหัสบดี     เวลา 08.30-20.00 น.
        เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 09.00-15.00 น.
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
38/193 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
email : phuketrbc@yahoo.com
โทร. 076-251178 โทรสาร. 076-250185
© Copyright.Phuket Regional Blood Centre. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution